استفاده معقول از دندانه های سطلی بیل مکانیکی

با بهبود مستمر میزان استفاده مردم از بیل مکانیکی، به تدریج پروژه های بیشتری با وجود چنین تجهیزاتی سازگار می شوند.با این حال، با استفاده از بیل مکانیکی، از بین رفتن دندان های سطل بیل مکانیکی نیز در حال افزایش است، پس چگونه باید هنگام استفاده از بیل مکانیکی، دندان های سطل بیل مکانیکی را به طور موثرتری کار کنیم؟

30

اهمیت دندانه های سطلی بیل مکانیکی بدیهی است، بنابراین در استفاده از آن باید دقت بیشتری داشته باشید و باید اقدامات صحیح را انجام دهید تا بتوان از بیل مکانیکی به طور معمول استفاده کرد.بنابراین، چگونه از دندانه های سطلی بیل مکانیکی به درستی استفاده کنیم؟اجازه دهید آن را در زیر به شما معرفی کنم.

انتخاب صحیح: استفاده از دندانه های سطلی بیل مکانیکی ابتدا باید انتخاب صحیحی باشد و تعیین متریال با توجه به محیط انجام شود.فقط از این طریق می توان بهتر از انتخاب صحیح اطمینان حاصل کرد و از دندان های سطلی به درستی انتخاب شده استفاده می شود.همچنین می تواند نقش داشته باشد.

توجه به زاویه: راننده بیل مکانیکی باید در حین کار به زاویه گودبرداری توجه داشته باشد، سعی کند هنگام حفاری به آن تسلط داشته باشد، دندانه های سطل هنگام حفاری عمود بر سطح کار باشد یا زاویه کمبر بیشتر از 120 درجه نباشد تا از حفاری جلوگیری شود. شکستن به دلیل تمایل بیش از حد.دندان های سطلیهمچنین مراقب باشید که در هنگام وجود مقاومت زیاد، بازوی حفاری را از این طرف به طرف دیگر نچرخانید که باعث شکستن دندانه های سطل و پایه دندان در اثر نیروهای زیاد چپ و راست می شود، زیرا اصل طراحی مکانیکی اکثر انواع دندانه های سطلی است. نیروهای چپ و راست را در نظر نمی گیرد.

تعویض به موقع: فرسودگی نشیمنگاه دندان نیز در طول عمر دندانه های سطلی بیل مکانیکی بسیار مهم است.توصیه می شود پس از 10 تا 15 درصد فرسودگی نشیمنگاه دندان، نشیمنگاه دندان را تعویض کنید، زیرا نشیمنگاه و سطل دندان با ساییدگی بیش از حد، فاصله زیادی بین دندان ها وجود دارد، به طوری که همکاری بین دندانه های سطلی و نشیمنگاه دندان و نقطه نیرو تغییر کرده است و دندان های سطل به دلیل تغییر نقطه نیرو شکسته شده اند.


زمان ارسال: آوریل 29-2022